Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Naše Poriadie

- noviny obce Poriadie
noviny nájdeš : TU

 

Vitajte na internetovej stránke periodického spravodaja obce Poriadie, ktorý je v tlačovej forme distibuovaný po jednotlivých domácnostiach prostredníctvom poslancov obecného zastupiteľstva jednotlivých obvodov, za úzkej spolupráce pracovníkov Obecného úradu v Poriadí.

 

Obecné zastupiteľstvo v Poriadí uznesením č.14/2011 schválilo vydávanie obecnej periodickej tlače pod názvom " Naše Poriadie " ,  4x ročne .

Obsahovou náplňou budú informácie o dianí v obci. Bude mať regionálny charakter. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zapísalo túto tlač do zoznamu periodickej tlače 16.2.2011.
Vydávateľom je obec Poriadie. Vydávanie tejto periodickej tlače má právo iba obec Poriadie pod evidenčním číslom EV 4287/11. Podľa 
§ 3, zákona číslo 212/1997 Z.z o povinných výtlačkoch periodických publikácii, neperiodických publikácii a rozmnoženín audiovyzuálnich diel v znení neskorších predpisov je vydávateľ periodickej tlače povinný bezplatne a na svoje trovy do troch dní od začatia rozširovania zasielať povinný výtlačok Univerzitnej knižnici v Bratislave, Slovenskej národnej knižnici v Martine, Ministerstvu kultúry SR v Bratislave a Trenčianskej knižnici.
Vydávanie tejto tlače musí byť zabezpečené v zmysle 
§ 6, ods. 2, zákona čísko167/2008 Z.z.

 

 

 

Spracovanie príspevkov : Z. Boskovičová
Fotografie : archív obecného úradu Poriadie

Grafická úprava a tlač : agentúra ADUR Myjava 

 

 

www.poriadie.sk

     

 


 

    P o r i a d i e   

Obec Poriadie ako samostatná obec bola na základe rozhodnutia vtedajšej vlády vytvorená v roku 1954. Predtým bola spolu s viacerými terajšími obcami (Rudník, Stará Myjava, Brestovec, Polianka, Jablonka) administratívne súčasťou Myjavy. Kopanice na Poriadí začali vznikať v 17. storočí, kedy sa sem po bitke na Bielej Hore pred prenasledovaním uchýlili českí exulanti. Medzi najstaršie kopanice patri časť Dolný Výhon, ktorý bol východiskovým bodom pre ďalšie osídľovanie. Pôvodne osídlenie bolo doplňované ďalším útekom obyvateľov z Považskej, Nitrianskej a Trnavskej roviny pred tureckým nebezpečenstvom.

Poriadie je súčasťou kopaničiarskeho kraja a rozkladá prevažne na nízkych svahoch Myjavskej pahorkatiny .
Hraničí na severe so Starou Myjavou, na východe so Starou Turou a Rudníkom, na juhu s Jablonkou, na západe s Brestovcom a Myjavou. Leží na železničnej i autobusovej trase medzi Myjavou a Starou Turou - dvomi mestami, ktoré okrem pracovných príležitostí poskytujú obci Poriadie ale aj ostatným okolitým obciam väčšinu služieb v oblasti školstva, zdravotníctva, administratívy, kultúry a športu.

 

Pôvodne zamestnanie skoro všetkých obyvateľov Poriadia bolo roľníctvo, vzhľadom ku kvalite tunajšej pôdy a členitému terénu bol tento kraj pomerne chudobný. Značná časť obyvateľstva odchádzala za prácou do Ameriky, Francúzka, Belgicka a Rakúska. Mnoho ľudi chodilo cez leto na žatevné práce do okolia Piešťan, Hlohovca, Trnavy a Nitry. Tam pracovali na pánskych veľkostatkoch alebo u bohatých sedliakov v Žlkovciach, Farkašine, Drahovciach, Špačinciach, Pečeňadoch a inde. V súčasnosti je Poriadie zaujímavé najmä z pohľadu agroturistiky, keďže ponuka tiché a pokojné miesto na oddych. Čaro tunajšej prírody (Poriadie priamo susedí s lesmi CHKO Biele Karpaty) objavili už mnohí "cezpoľní", ktorí si tu kúpili domy a využívajú ich hlavne ako víkendové chaty. 
 

Bývalá škola
V tejto budove kedysi sídlila základná škola. Vzhľadom k postupnému poklesu počtu žiakov a vysokým nákladom bola obec nútená školu uzavrieť a teraz tu sídli súkromná firma Tooulsquare. V súčasnosti deti z Poriadia dochádzajú do Starej Turej a Myjavu. Vedľa budovy sa nachádza materská škola.

 

Hasičská zbrojnica 
V tejto starej budove obdobia prvej republiky v súčasnosti sídli Dobrovoľný hasičský zbor Poriadie. Členovia DHZ (ktorých ste niektorí možno videli trénovať pri keske Bitka u Klasovitých) sú veľmi aktívni v Slovensko-moravskej hasičskej lige. Ich web stránku nájdete tu , upozorňujem najma na ich fakt vydarenú hymnu.

 

Evanjelicky dom
Evanjelicky dom slúži v obci hlavne ako miesto pravidelných náboženských stretnutí. Hoci je Poriadie prevažne veriace (rovnako ako v ostatných okolitých obciach tu jednoznačne prevažujú evanjelici), Poriadie nemá vlastný kostol. Vačšina obyvateľov cestuje za bohoslužbami na Myjavu, približne raz mesačne sa však konajú služby božie aj v tunajšom Evanjelickom dome.

Železničná stanica 
Bola tu vybudovaná i železničná stanica, ktorá nesie meno obce. Cez chotár obce prebieha trať v dĺžke asi 4 km. Výstavba trate bola veľmi nákladná (jeden km stál 3,8 milióna Kčs). Historia železnice

 

 

Poriadie bolo v minulosti súčasťou Čachtického panstva, rovnako ako v okolitých obciach však bolo aj poriadské obyvateľstvo odbojne a zapojilo sa do viacerých povstaní. V 1848 bolo súčasťou revolučného diania, kedy bola v Myjave vytvorená Slovenská národna rada. Samotné Poriadie bolo dejiskom jednej z posledných bitiek povstanie (viac v listingu cache Bitka u Klasovitých ). Osídlenie je typicky kopaničiarske (čo by sa zhruba dalo definovať ako rozptýlené). V súvislosti s názvom obce stoji za povšimnutie to, že názov obce sa na rozdiel od bežných zvyklosti nemá vyslovovať s mäkkým, ale s tvrdým „d“. Vyjadruje totiž istú zvláštnosť Poriadia v rámci kopaníc, ktoré boli z urbanistického hľadiska tvorené pomerne chaoticky. Poriadie bolo síce tiež vytvárané ako rozptýlené, tvorilo však niekoľko hlavných „ulíc“. Toto osídlenie domáci volali „po riadkoch“, preto PoRiadie.

 Pamätník U Klasovitých - venovaný pamiatke boja myjavského ľudu v povstaní pod vedením Štúrovcov v roku 1848.

Pomník v chotári pri ceste - venovaný pamiatke boja myjavského ľudu v povstaní pod vedením Štúrovcov v roku 1848.

 

 Cesta k partizánskym bunkrom 

zdroj : http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=6822a1f9-aebe-4643-8f2d-89aa1746ad20

Pamätník Zemľanky, sa nachádza na čistinke v doline potoka Kostolník, na zelenej turistickej značke, asi tri kilometre od Poriadia.

Pamätník má názov podľa zemľaniek, ktoré tu Uhrovi ľudia vybudovali. Dlho po vojne Zväz protifašistických bojovníkov postavil na ich mieste nové

Na tomto mieste 6km od Poriadia táborila partizánska skupina Miloša Uhra, hrdinu SNP, v októbri 1944. Tu ich našiel parašutisticky vysadený sovietsky dôstojník Ilja Dibrov, ktorý už mal bohaté skúsenosti s partizánskou činnosťou na Ukrajine a sformoval 2. Stalinovu brigádu.
Táto predstavovala vážnu hrozbu v oblasti.

 

Dibrov pamatník  

zdroj:  www.marusic.blog.sme.sk/c/97326/Nedostojne-historicke-miesta.html
zdroj:  www.cestasnp.sk/index.php/fotogaleria?func=detail&id=338

 

 


 

Cyklotúra Kopaničiarskou cyklomagistrálou

Kopaničiarska magistrála začína v Senici a končí v Čachticiach. Táto trasa viedla dnes po časti, ktorá sa nachádza v Myjavskej pahorkatine. Sprvoti členitá, od Starej Turej viac-menej rovina s miernym spádom. Trasa vedie po asfaltových cestách, popri železničnej trati Vrbovce – Nové Mesto nad Váhom.

Trasa

Turá Lúka – Myjava – Poriadie – Paprad (Papraď) – Stará Turá – Vaďovce – Hrachovište – Višňové – Čachtice - Nové Mesto nad Váhom

Viacej info. o cyklo-trasách nájdete na : www.cyklo.hiking.sk

 

zdroj:  http://cyklo.hiking.sk/hk/ar/1567/kopaniciarskou_cyklomagistralou.html    Ivan Wlachovský  


 

 


Nový film o Kopaničiarskom regióne

Na prelome rokov 2012 a 2013 uzrel svetlo sveta nový 40minutový propagačný film o Kopaničiarskom regióne, ktorého úlohou je okrem iného pútavou formou a zaujimavým vizuálnym stvárnením predstaviť malebný kraj medzi Považím a Záhorím jeho potenciálnym návštevníkom. Film vznikol v rámci projektu Miestnej akčnej skupiny Kopaničiarsky región (MAS) a natáčal sa kvôli získaniu vhodných záberov z rôznych ročných období asi dva roky.

 

Film Kopaničiarsky región

Ak máte chuť a čas, môžete si viac pozrieť napríklad aj na webovej stránke :
www.kopaniciarskyregion.sk.

 

 


Trať Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce pred 80 rokmi
 

1. september 1929 bol významným dňom pre Podjavorinský kraj. Vtedy prešiel prvý vlak po novootvorenej železnici z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom. Trať dlhá 67,5km vedúca v mimoriadne obtiažnych morfologických a geologických podmienkach spájala Slovensko s Českými zemiami.
O náročnosti umiestnenia dráhy do terénu svedčí aj to, že 42% trate je v oblúku a maximálny sklon 13,8‰ má až 18% trate, čo je takmer pätina. Najvyššia nadmorská výška je 400,78 metrov nad morom, najnižšia je vo Veselí nad Moravou 180,76 metra. Na naväčšej investícii československej vlády do železníc v dvadsiatych rokoch minulého storočia pracovalo v čase najintenzívnejších prác až 5000 ľudí.


Čítajte viac: http://marusic.blog.sme.sk/c/147328/Trat-Nove-Mesto-nad-Vahom-Vrbovce-pred-osemdesiatimi-rokmi.html#ixzz2IBLVHGwQ

 

 

 


Tenisový kurt - Poriadie

Tenisový kurt je vo vlastníctve obce Poriadie, má slúžiť hlavne pre občanov obce Poriadie ako i pre ostatných občanov na udržanie telesnej zdatnosti.

 

Cenník :      Prenájom kurtu (neobmedzený počet hračov): 2€/hod (60,25Sk/hod)

Kontakt :               Volajte telefónne číslo 0915 665 427 v čase 10:00 - 18:00 hod alebo osobne v Pohostinstve u Metoda

 


Prenájom priestorov Kultúrneho domu Poriadie

   

Svadba :
  naši občania: 33,19€ (1000,-Sk) réžia + 13,28€ (400,-Sk) svadobka + skutočné náklady
  cudzí občania: 66,39€ (2000,-Sk) réžia + 13,28€ (400,-Sk svadobka + skutočné náklady

Oslavy :
  naši občania: 16,60€ (500,-Sk) réžia + 6,64€ (200,-Sk) svadobka + skutočné náklady
  cudzí občania: 33,19€ (1000,-Sk) réžia + 6,64€ (200,- Sk) svadobka + skutočné náklady

Kar :
  naši občania: 9,96€ (300,-Sk) réžia + 3,32€ (100,-Sk) svadobka + skutočné náklady

Kultúrno-spoločenské akcie (plesy, stužkové) : 
  66,39€ (2000,-Sk) réžia + 13,28€ (400,-Sk) svadobka + skutočné náklady 

Zasadačka OcÚ :
  prenájom 6,64€/hod (200,-Sk)

Spoločenské organizácie z obce sú oslobodené od poplatku za prenájom priestorov KD a nákladov spojených s konaním jednotlivých akcií (výročné schôdze, prednášky).

TOPlist